ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
на надання медичних та інших послуг

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Медичний центр Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка Імперія Дентіс» (надалі – «Виконавець»), в особі Директора Дегасюка В.В., який діє на підставі Статуту, на підставі ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує медичні послуги необмеженому колу осіб, відповідно до умов цього Публічного договору про надання медичних послуг (надалі – «Договір»).

1.2. Відповідно до вимог статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.identisclinic.com.ua/, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою (надалі – «Замовник») дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковими до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи. Здійснення Замовником першої оплати медичних послуг в порядку визначеному в розділі 5 Договору є повним і беззастережним акцептом оферти, яка вважається рівносильним укладення Договору на умовах, викладених в оферті.

1.3. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована фізичним особам, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання платних медичних послуг на умовах, які містяться в цій Оферті.

Акцепт оферти – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником/ його Законним представником, умов оферти шляхом здійснення однієї або декількох наступних дій: реєстрація Замовника на Сайті Виконавця, замовлення послуг з використанням Сайту Виконавця, початок фактичного отримання медичних послуг, оплата медичних послуг або інші дії, які свідчать про згоду Замовника з умовами даного Договору.

Сторони — загальне найменування Замовника, його законного представника і Виконавця при одночасному їх згадуванні в даному Договорі.

Замовник – фізична особа, яка акцептувала Публічну оферту Виконавця особисто або через свого законного представника, викладену в даному Договорі, і отримує від Виконавця платні медичні послуги відповідно до Договору, на умовах, які містяться в цій Оферті.

Виконавець – Медичний стоматологічний центр Товариство з обмеженою відповідальністю «Клініка Імперія Дентіс», який надає платні медичні послуги на підставі отриманої ліцензії Міністерства охорони здоров’я України затердженої наказом № 271 від 16 лютого 2021 року.

Законний представник — фізична особа (батько, усиновитель, опікун), що діє в разі якщо пацієнтом виступає малолітній (до 14 років), неповнолітній (від 14 до 18 років), або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.

Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://www.identisclinic.com.ua/ яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

Послуги (медичні послуги) – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Прейскурантом медичних послуг, затвердженого Наказом Директора. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця і безпосередньо в місцях здійснення діяльності Виконавця.

Прейскурант- діючий перелік медичних послуг Виконавця з цінами, що публікується за адресою: https://www.identisclinic.com.ua/, що є невід’ємною частиною цієї Оферти.

Персональні дані – це будь-яка інформація Замовника, в тому числі, але не тільки прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, професія, інформація про стан здоров’я, наявність захворювань і діагнози, дані обстежень, а також інші відомості, отримані Виконавцем при виконанні умов договору.

1.4. Сторони гарантують, що кожна зі Сторін володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.5. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення медичної практики, пов’язаної з виконанням Договору без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і несе відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання Договору і реалізації Послуг.

1.6. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р, Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р, Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р ., Цивільним кодексом України, дотримуючись вимог чинного законодавства.

1.7. Ознайомлення Замовника з даним Договором здійснюється шляхом розміщення діючої його редакції в куточку споживача Виконавця і публікації на сайті Виконавця за адресою: https://www.identisclinic.com.ua/ . Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню Договору.

1.8. Термін дії цієї оферти встановлюється з 01 жовтня 2021 року на весь період дії Ліцензії Виконавця на здійснення медичної практики.

1.9. У разі укладення між Замовником та Виконавцем приватно-правового (індивідуального) договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови приватно-правового договору.

1.10. Консультації медичних працівників на сайті та у соціальних мережах носять рекомендаційний характер. За отриманням додаткових призначень і лікування користувачам сайту необхідно здійснити візит до лікаря.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає платні консультативно-діагностичні та лікувальні послуги за своїм профілем діяльності, згідно з чинним Прейскурантом цін (далі – Прейскурант ), затвердженим в установленому порядку, таким категоріям населення, що звернулися за медичними послугами (Замовники):

2.1.1. повнолітнім особам старше 18 років;

2.1.2. неповнолітнім особам у віці до 18 років в супроводі їх законного представника (батьків або опікунів).

2.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та / або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених в установленому порядку. Якість надання медичних послуг має відповідати вимогам законодавства України.

2.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно за інформованою добровільною згодою Замовника на проведення діагностики, лікування і на проведення операції та знеболення, яка оформляється за встановленою законодавством України формою перед наданням першої медичної послуги.

2.4. Виконавець в порядку і на умовах, визначених цим Договором зобов’язується надати Замовнику медичні послуги, передбачені Прейскурантом медичних послуг, на підставі усного або письмового звернення Замовника (Законного представника), а Замовник (Законний представник) зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.

2.5. Замовник добровільно приймає на себе зобов’язання оплачувати надані медичні послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

2.6. Послуги надаються за адресою Виконавця: Україна, м Київ, вул. Макіївська, 10А група приміщень 150 (літ А).

2.7. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця, зазначеного на сайті Виконавця або на ресепшн.

 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.  Права Замовника (його Законного представника):

3.1.1. Отримувати медичні послуги і консультації належної якості.

3.1.2. Отримувати достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я, в тому числі знайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

3.1.3. Отримувати виписку з медичної карти, результати проведених обстежень і консультацій фахівців після оплати їх вартості згідно з Прейскурантом.

3.1.4. Отримувати достовірну і повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики, отримувати прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

3.1.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3.1.6. Вимагати заміни лікаря.

3.1.7. На інформовану згоду на застосування методів діагностики, профілактики та лікування.

3.1.8. На індивідуальний підхід до лікування.

3.1.9. Відмовитися від медичного втручання і від підписання інформованої згоди.

3.1.10. Отримувати достовірну і повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг і вартість послуг.

3.1.11. На оскарження неправомірних рішень і дій з боку Виконавця.

3.1.12. Відмовитися від отримання медичних послуг Виконавця в разі незгоди з будь-яким пунктом даного договору, або в будь-який момент в процесі отримання Послуги з оплатою за фактично надані медичні послуги.

3.2.   Обов’язки Замовника (його Законного представника):

3.2.1. Надавати повну і достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Замовника (Законного представника), в тому числі для заповнення анкети.

3.2.2. Надавати оригінали або копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Замовника, які необхідні Виконавцю для надання йому медичних послуг.

3.2.3. Ознайомитися з Прейскурантом до отримання медичних послуг. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.2.4. Неухильно дотримуватися усних і письмових приписів і рекомендацій лікарів.

3.2.5. Повідомити Виконавця до початку надання ним медичних послуг, про відомий перелік лікарських засобів, що застосовуються Замовником, а також про всі відомі хвороби, пороки, алергічні або специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу істотну інформацію про стан свого здоров’я.

3.2.6. Погоджувати з лікуючим лікарем вживання будь-яких терапевтичних препаратів, ліків, лікарських трав, мазей і т. д.

3.2.7. У разі порушення або неможливість дотримання Замовником плану лікування негайно повідомити про це Виконавця.

3.2.8. Належним чином виконувати умови цього Договору та своєчасно інформувати про будь-які обставини, що перешкоджають виконанню Замовником цього Договору.

3.2.9.  Повідомляти Виконавця про поліпшення / погіршення самопочуття, появі / зникненні симптомів, а також іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом терміну лікування.

3.2.10. У разі погіршення стану Замовника і неможливості відвідати лікаря (вечірній, нічний час, вихідні дні і т.п.) звертатися за невідкладною медичною допомогою в службу швидкої та невідкладної допомоги і / або найближчу доступну медичну установу.

3.2.11. Негайно (протягом доби з моменту отримання медичних послуг) повідомити Виконавця про виявлені невідповідності та недоліки в отриманні медичних послуг, шляхом звернення до Виконавця зі скаргою на ім’я керівника медичного центру, в якому надавалися медичні послуги.

3.2.12. Дотримуватися правил перебування на території Виконавця.

3.2.13. Прибуття в місце надання медичних послуг в дату і час надання медичних послуг, визначених відповідно п. 4.3. справжньої угоди.

3.2.14. Завчасно інформувати Виконавця про необхідність скасування або зміни призначеного йому часу отримання медичної послуги.

3.2.15. Відшкодовувати Виконавцю матеріальний збиток, нанесений їм, або особою, інтереси якого він представляє.

3.3.   Права Виконавця:

3.3.1. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

3.3.2. Перевіряти надану Замовником (Законним представником) інформацію, а також виконання Замовником умов Договору.

3.3.3. Визначати тривалість і обсяг надання Послуг відповідно до стану здоров’я Замовника.

3.3.4. Вимагати від Замовника підписання інформованої згоди на медичне втручання у випадках і в порядку, визначеному чинними нормативними актами.

3.3.5. У разі відмови Замовника від Послуг, які могли б, на думку фахівців Виконавця, зменшити або зняти небезпеку для здоров’я Замовника, Виконавець має право отримати від нього відповідну розписку про відмову від медичної допомоги, роз’яснивши Замовнику в доступній для нього формі про можливі наслідки такої відмови для його здоров’я.

3.3.6. Вимагати від Замовника дотримання правил перебування на території Виконавця, а також правил надання Послуг.

3.3.7.  У разі запізнення Замовника більше ніж на 10 хвилин, в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, або скасувати надання таких медичних послуг.

3.3.8.  Скликати консиліум або залучати третіх осіб для надання медичних послуг, які мають необхідну кваліфікацію.

3.3.9. Вимагати від Замовника (Законного представника), виконання умов цього Договору.

3.3.10. Призупинити виконання своїх зобов’язань або відмовитися від виконання зобов’язань за цим Договором у разі ненадання або неповного / недостовірного надання Замовником необхідної інформації, невиконання Замовником вимог, необхідних для надання якісної медичної допомоги та вимагати відшкодувати фактичні витрати Виконавця.

3.3.11. Призупинити надання послуг Замовнику на період перевірки виконання Замовником (Законним представником) умов Договору, в разі виникнення або обґрунтованих сумнівів в належному виконанні, або в порушенні Замовником (Законним представником) умов даного договору.

3.3.12. Відмовляти Замовнику в наданні медичних послуг, шляхом перенаправлення Замовника в профільний медичний заклад. Причина даного рішення викладається в письмовій формі і доноситься Замовнику (Законному представнику).

3.3.13. Відмовити Замовнику (законному представнику), в наданні послуг та припинити дію даного Договору в односторонньому порядку, в разі невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором.

3.3.14. Відмовити в наданні медичних послуг Замовнику:

3.3.14.1. Коли надання таких послуг не передбачено заявленим Виконавцем медичним спеціальностям, згідно відомостей які подавалися їм до Міністерства охорони здоров’я України;

3.3.14.2. При відсутності у Виконавця необхідних фахівців, обладнання, інвентарю, або технічних можливостей для надання необхідних медичних послуг;

3.3.14.3. При виявленні у Замовника захворювання, лікування якого можливо лише в спеціалізованих закладах охорони здоров’я;

3.3.14.4.   Якщо надання медичних послуг, на думку фахівця Виконавця, пов’язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров’ю або загрожує життю Замовника;

3.3.14.5.   Якщо надання таких послуг з великою мірою ймовірності може спричинити погіршення стану здоров’я Замовника.

3.3.15. Надавати медичні послуги відповідно до клінічних протоколів, рекомендацій і нормативних документів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та внутрішніми документами Виконавця.

3.3.16. Надавати медичні послуги при станах, що вимагають термінового медичного втручання для збереження життя Замовника при його несвідомому стані і відсутності поруч близьких родичів. Питання про термінове медичне втручання вирішує консиліум, а при неможливості його зібрати — лікуючий або черговий лікар, який надалі зобов’язаний повідомити про це Виконавця.

3.3.17. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати спеціальні бонусні програми, і т.д. в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.3.18. Отримувати грошову винагороду за надання Послуг за цим Договором.

3.3.19. Вести фото та / або відео фіксацію процесу надання медичних послуг і в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

3.3.20. Проводити аудіо запис телефонних розмов, пов’язаних з виконанням Сторонами умов договору.

3.4.   Обов’язки Виконавця:

3.4.1.  Надавати Замовнику послуги з урахуванням норм Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження і нерозголошення медичної таємниці та конфіденційної інформації. У зв’язку з цим, консультування Замовників по телефону, електронній пошті та інших засобів зв’язку заборонено. Виняток становить послуга онлайн консультування замовлена самим Замовником.

3.4.2.  Забезпечити Замовнику можливість отримання послуг належної якості відповідно до норм цього Договору та чинного законодавства України.

3.4.3.  Забезпечити Замовнику (Законному представнику), можливість отримання інформації з питань надання послуг та акційних пропозицій.

3.4.4.  Сповістити Замовника про неможливість надання деяких Послуг згідно Прейскуранта, або про виникнення обставин, які можуть призвести до скорочення Послуг, що надаються, або про необхідність в додаткових послугах.

3.4.5.  Використовувати лікарські засоби і вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

3.4.6.  Вести і зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

4.  ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПРИЙОМУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. Виконавець надає Послуги за цим Договором в дні та години роботи, які встановлюються адміністрацією Виконавця і доводяться до відома Замовника.

4.3. Надання послуг здійснюється за попереднім записом до Виконавця. Замовник під час запису може вибрати день і час прийому з наявних вільних місць у графіку. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднім записом на даний момент інших Замовників.

4.4. Виконавець встановлює вид і обсяг дослідження, вибір консультантів, методів діагностики.

4.5. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Замовнику перелік, склад і вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає за доцільне, та в усній формі погоджує з Замовником перелік і вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем за призначенням цього лікаря.

4.6. Дата і час надання медичної послуги може бути змінено за ініціативою Замовника до настання терміну надання такої послуги.

4.7.  Дата і час надання медичної послуги може бути змінено за ініціативою Виконавця, якщо:

4.7.1. Стан здоров’я Замовника перед початком надання медичної послуги виключає її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю або здоров’ю Замовника або інших важких або негативних наслідків;

4.7.2.  Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Виконавцем.

4.8.  Виконавець має право відмовити в наданні медичної послуги, якщо:

4.8.1. Замовник відмовляється від оплати медичної послуги;

4.8.2. Замовник перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння і / або порушує правила перебування в установах охорони здоров’я;

4.8.3. Замовник не вчинив попередній запис в порядку, встановленому в п.3.2. договору;

4.8.4. Замовник не з’явився на узгоджене в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору час, або запізнився більш ніж на 10 хвилин;

4.8.5.     Замовник не виконує медичних приписів лікарів Виконавця;

4.8.6. Надання послуг конкретному Замовнику неможливо через відсутність необхідних фахівців і / або обладнання.

4.9. Прийом-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Замовника шляхом оформлення Акту прийому-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт прийому-передачі), який складений Виконавцем в двох примірниках і надається Замовнику для підписання.

4.10. Замовник зобов’язаний підписати обидва примірники Акта прийому-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту прийому-передачі.

4.11. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту прийому-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Замовником.

4.1.12. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту прийому-передачі, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову і в письмовій формі повідомляє Замовнику про результати розгляду.

4.13. У разі надання Замовнику відстрочки / розстрочки оплати медичних послуг, складання Акту прийому-передачі є обов’язковим. При цьому в Акті фіксується неоплачена вартість медичної послуги, а також терміни її оплати Замовником.

4.14. Якщо Замовнику Виконавцем надано кілька медичних послуг, Виконавець має право скласти один Акт прийому-передачі в двох примірниках, в якому вказати весь перелік надаваних медичних послуг.

4.15. Замовник підтверджує, що Виконавцем йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

 5.      ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ 

5.1. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, визначається згідно з чинним на момент звернення Замовника Прейскурантом Виконавця. Замовник може ознайомитися з чинним Прейскурантом безпосередньо при реєстрації або по телефону Виконавця.

5.2. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги, що надаються в рамках цього договору, і вводити додаткові Послуги по новим методикам. Змінений Прейскурант розміщується в куточку споживача і на сайті Виконавця. Замовник зобов’язаний ознайомитися з Прейскурантом до отримання Послуги.

5.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Замовником після або в окремих обумовлених сторонами випадках, до початку надання медичних послуг шляхом:

5.3.1. Здійснення Замовником оплати в готівковій формі в касу Виконавця;

5.3.2. Здійснення Замовником платежу за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;

5.3.3. Здійснення Замовником безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Право вибору способу оплати належить Замовнику. Виконавець має право відмовити Замовнику у виборі способу оплати тільки в разі тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом (у тому числі, але не виключно – несправність платіжного пристрою банку).

5.5. Замовнику може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

5.6. Замовнику може надаватися відстрочка / розстрочка оплати медичних послуг, при цьому Замовник зобов’язаний підписати письмове зобов’язання оплати. Рішення про надання відстрочки / розстрочки оплати медичних послуг приймається за зверненням Замовника установи охорони здоров’я. При цьому, прийняття такого рішення є правом, а не обов’язком Виконавця.

5.7. У разі відмови Замовника від продовження обстеження або лікування з Замовника утримується сума за фактично надані Послуги. У разі попередньої оплати залишок суми, попередньо внесеної за Послуги, повертається Замовнику готівковим або безготівковим розрахунком протягом 30 робочих днів.

5.8.  У разі відмови Замовника від отримання фактично сплачених медичних послуг, але не менше ніж за 6 (шість) годин до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Замовнику в порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за 6 (шість) годин до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику не повертаються.

5.9. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якому Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до зазначеної заяви копію паспорта та чека або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів, сплачених на виконання даного Договору. Термін повернення коштів представляє 5 (п’ять) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.

5.10. У разі неможливості виконання Виконавцем зобов’язань за цим договором, що виникли з вини Замовника, в тому числі при порушенні ним медичних приписів, та ін., Виконавець має право відмовити такому Замовнику в подальшому наданні Послуг.

5.11. У разі відмови від надання медичних послуг відповідно до п. 5.10 цього договору, Виконавець не повертає Замовникові вартість оплачених Послуг.

5.12. Виконавець залишає за собою право не видавати Замовнику результати досліджень або виписку з медичної карти в разі, якщо Замовник не справив остаточний розрахунок за отримані Послуги.

5.13. Сума витратних матеріалів та лікарських препаратів, придбаних Замовником самостійно, в рахунок наданих Послуг не включається.

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Виконавець несе відповідальність за якість наданих медичних послуг в рамках цього Договору та вибір методів лікування відповідно до чинного законодавства.

6.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з його вини.

6.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.

6.5. Кожна із Сторін не несе відповідальності за зобов’язаннями іншої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.

6.6. Виконавець не несе відповідальності в разі виникнення ускладнень у Замовника або за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю Замовника в результаті:

6.6.1. невиконання Замовником обов’язків, передбачених підпунктами 3.2.4. — 3.2.10 цього Договору, в тому числі приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, Плану лікування і т.д .;

6.6.2. неповідомлення Замовником (Законним представником) суттєвої інформації про стан свого здоров’я;

6.6.3. несвоєчасного повідомлення про виниклі відхилення і порушення в стані здоров’я;

6.6.4. використання лікарських засобів і виробів медичного призначення неналежної якості або таких, які не призначені лікарями Виконавця;

6.6.5. настання побічних ефектів від застосування лікарських засобів і препаратів, на можливість настання яких виробник таких лікарських засобів і препаратів вказував в анотації до них;

6.6.6. відмови від рекомендованого медичного втручання;

6.6.7. не повідомлення Замовником інформації, передбаченої пунктом 3.2.9. справжньої угоди;

6.6.8. припинення лікування з ініціативи Замовника;

6.6.9. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я, розвитку захворювань або патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором;

6.6.10. невиконання інших умов даного Договору.

6.7. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо наступ ускладнень сталося не з вини Виконавця (не пов’язаний з якістю медичних послуг, що надаються Замовникам Виконавця).

6.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги, що очікував і хотів отримати Замовник при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

6.9. Відповідальність Виконавця перед Замовником (Законним представником), в разі пред’явлення ним вимог / претензій про відшкодування збитку і компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та / або надання послуг неналежної якості, що підтверджується висновком Головного лікаря, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної послуги, оплаченої Замовником (Законним представником).

 7.      ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, завдану нею шкоду або завдані збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

7.2.  Під форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, зсуви, повені, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, припливи і відливи, зливи і зливові опади, снігопади, град, блискавка, посуха), епідемія, епізоотія, пожежа що почалася стихійно, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, страйки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти і ув’язнення, реквізиція суду, вибухи, виробничі аварії або катастрофи, несправності механізмів, транспортних і вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючих нормах і правилах, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця, тощо.

7.3. При настанні зазначених у п. 7.2. обставин, Сторона, для якої наступили ці обставини, повинна сповістити іншу Сторону.

 8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають в період дії даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, з метою врегулювання суперечок в досудовому порядку.

8.2. У разі неможливості вирішення таких спорів, розбіжностей шляхом переговорів, такі спори вирішуються судом відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Для звернення до суду з приводу розірвання або зміни умов Договору обов’язкове пред’явлення претензії, яка розглядається іншим боком протягом 30 днів.

 9. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір є публічним договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, і містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг, зазначених в Прейскуранті медичних послуг. Оферта складається і підписується в одному примірнику, який зберігається у Виконавця. Пропозиції розміщено Виконавцем в мережі Інтернет  https://www.identisclinic.com.ua/ і доступна до вільного ознайомлення. Ухвалення умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без винятку і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п.

9.2. Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

9.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Виконавцем і підписаний Замовником (в тому числі, але не виключно Інформована добровільна згода Замовника).

9.4.   Цей Договір набирає чинності з дати укладення і діє безстроково.

9.5.   Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників, крім встановлених законодавством України випадків.

9.6. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору при наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Замовнику медичні послуги.

9.7. Дія положень цього Договору з оплати медичних послуг не поширюється на випадки надання Замовникам медичних послуг, які оплачуються Виконавцю Страхувальниками за договорами добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

9.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку і оприлюднюються:

9.8.1. На офіційному сайті Виконавцяhttps://www.identisclinic.com.ua/ 

9.8.2. На паперових носіях за місцезнаходженням Виконавця.

9.9. У разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному сайті Виконавця і на паперових носіях за місцезнаходженням Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

9.10. Зміни до цього Договору не можуть впливати і обмежувати якість і обсяг послуг, щодо Послуг, які були оплачені Замовником до вступу в силу таких змін.

9.11. Цей Договір може бути розірваний в порядку та у спосіб, встановлений законодавством України.

 10. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

10.1. Відповідно Цивільного кодексу України, Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про інформацію», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про науково-технічну інформацію», з метою запобігання витоку і розголошення конфіденційної інформації, медичної таємниці та інформації, що становить комерційну таємницю Замовника, Виконавець зобов’язується не розголошувати комерційну інформацію, яка стала (може стати) йому відомою під час виконання даного Договору.

10.2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов і можливість посилання на них у разі виникнення суперечок, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником при використанні сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, що не залежали від волі Виконавця і не могли бути попереджені ним (зокрема, в результаті хакерських атак, перехоплення інформаційних даних, розміщення персональних даних Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах, веб-сайтах, електронній пошті і т.д.).

 11.   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Акцептуючи даний Договір Замовник (Законний представник) автоматично погоджується з повним і безумовним прийняттям положень Договору, затвердженого Виконавцем і оприлюдненого на сайті Виконавця.

11.2. Акцепт даного Договору є згодою Замовника на збір, обробку, використання наданих персональних даних будь-яким способом, передбаченим Законом «Про захист персональних даних», в т.ч. занесення їх до бази персональних даних Виконавця з метою виконання цього договору, визначених чинним Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06 .2010р.

11.3. Замовник надає Виконавцю право повідомляти йому будь-яку інформацію, яка стосується діяльності Виконавця, послуг, акцій, новин та ін. поштою, електронною поштою, способами телефонного зв’язку або повідомленнями SMS.

11.4. Виконавець докладає максимально можливу кількість зусиль для того, щоб інформація, розміщена на даному сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальність, пов’язану з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. Виконавець не несе матеріальну та іншу відповідальність за умисний чи ненавмисний збиток, який може виникнути в результаті використання інформації, розміщеної на Сайті Виконавця, яка може перестати бути актуальною, може бути не повною, містити технічні або граматичні неточності. Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Сайті Виконавця. Відвідувачі сайту можуть переходити за гіперпосиланнями на зовнішні інформаційні ресурси і / або вебсайти. Розміщення гіперпосилання не мають на увазі зв’язок між Виконавцем і зовнішніми ресурсами. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст, коректність, легальність та достовірність інформації розміщену на зовнішніх ресурсах.

11.5. Сторони гарантують правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології.

11.7. Все інше, що не врегульоване цим Договором, регулюється чинним законодавством України.

11.8. Реквізити Виконавця:

ТОВ «Клініка Імперія Дентіс»

Юридична  та фактична адреса: 04114, м. Київ, вул. Макіївська 10_а група приміщень 150 (літ «А»)

Код ЄДРПОУ 43851220

ПАТ «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК» ЄДРПОУ 14361575,

МФО 300614

рахунок №  UA113006140000026009500379058

Ліцензія МОЗ затерджена наказом № 271 від 16 лютого 2021 року

Телефон (067)465-16-64

Директор Дегасюк В.В..

Ліцензія
Санитарный паспорт page 0001